[Od 7.05.18] Weź udział w konkursie na design dla partnerki Jennifer

 • EVENT

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • [Od 7.05.18] Weź udział w konkursie na design dla partnerki Jennifer  Konkurs

  Partnerka Jennifer walczy dzielnie po stronie bohaterów NosTale i pomaga odpierać ataki wrogów. Naszym zdaniem zasłużyła sobie na eleganckie, nowe wdzianko! A gdzie mamy szukać pomysłów, jeśli nie wśród mądrych głów naszej społeczności?
  Prosimy więc, abyście puścili wodze fantazji i pochwalili się talentami. Na najlepszych twórców czekają wspaniałe nagrody! Gameforge i Entwell wybiorą zwycięski strój, który znajdzie się w grze.

  Co trzeba zrobić?


  (Przeczytajcie warunki bardzo dokładnie.)
  • Temat brzmi: "Konkurs na design NosTale – Strój dla Jennifer". Nadsyłane przez Was prace powinny wpisywać się w ten temat.
  • Projekt musi przedstawiać przód i tył stroju, a także broń Jennifer. Za wzór może posłużyć Wam wizerunek innego partnera udostępniony przez Entwell.
  • Projekt może być wykonany odręcznie lub w formie cyfrowej. Dozwolona jest każda technika rysunku, ale nie przyjmujemy screenshotów!
  • Możecie przesyłać swoje prace do 28.05.18, 23:59h CEST na: fanart@nostale.co.uk.
  • Zgłoszenie wyślijcie z adresu mailowego powiązanego z Waszym kontem gracza. Podajcie nazwy swojej postaci i serwera. W tytule e-maila wpiszcie "NosTale Design Contest – Skin for Jennifer".
  • Dopuszczalne formaty to .png, .jpg, .gif. Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB.
  • Poniżej zapoznaj się z naszymi Warunkami uczestnictwa!

  Co można wygrać?  Pięć najlepszych prac nagrodzimy Kuponem NosTale o wartości 100 euro oraz nowym strojem dla Jennifer, gdy tylko trafi do gry!

  Czekamy z niecierpliwością na Wasze dzieła!


  Powodzenia!
  Wasza NosZałoga
  Community Manager
  GAMEFORGE
 • Warunki Uczestnictwa


  Poniższe Warunki Uczestnictwa regulują przebieg konkursu projektowego "NosTale Design contest – Skin for Jennifer" ("konkurs"), organizowanego przez Gameforge 4D GmbH, Albert-Nestler-Straße 8, 76131 Karlsruhe, Niemcy ("Gameforge").

  1. Uprawnienie do uczestnictwa, uczestnicy, czas trwania konkursu i uczestnictwo

  • Prawo do uczestnictwa ma każda osoba pełnoletnia mieszkająca w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która, stosownie do Ogólnych Warunków Użytkowania , dysponuje ważnym kontem użytkownika w grze online NosTale oferowanej przez Gameforge ("konto").
  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i niezależne od nabycia towaru lub usługi.
  • W myśl akapitu 1, "uczestnikiem" jest każda osoba uprawniona do uczestnictwa, która od dnia 07.05.2018 najpóźniej do 28.05.2018 ("czas trwania konkursu") podejmie następujące działania:
   • Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie, w postaci odręcznego rysunku lub w formie cyfrowej, kolorowego projektu nowego stroju dla NPC Jennifer (niedozwolone są zrzuty ekranu, fotografie i tym podobne kopie), przy czym projekt ma uwzględniać przód i tył stroju, a także przynależną broń ("projekt"). Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać projekt na adres fanart@nostale.co.uk z adresu mailowego powiązanego z kontem uczestnika, podając dane odpowiedniego serwera gry i nazwę postaci, a także wpisując temat "NosTale Design contest – Skin for Jennifer" ("zgłoszenie").
   • Projekt można dołączyć do zgłoszenia w formie pliku .jpg, .gif lub .png. Wielkość pliku nie może przekraczać 5 MB. Alternatywnie uczestnik może umieścić w zgłoszeniu hiperłącze do wersji online projektu, gotowej do pobrania. Projekt nie może ponadto naruszać obowiązującego prawa. Uczestnik zwalnia Gameforge z wszelkich ewentualnych roszczeń osób trzecich z tytułu zgłoszenia lub w związku z nim.
  • Zgłoszenia przesłane poza czasem trwania konkursu oraz zgłoszenia wielokrotne, w tym zgłoszenia powiązane z różnymi kontami, nie będą uwzględniane. Podobnie nie będą brane pod uwagę zgłoszenia zawierające wiele projektów; wyjątkiem od tej reguły są zgłoszenia zawierające kilka prezentacji jednego projektu (np. widok z różnych perspektyw).
  2. Zwycięzcy i nagrody

  • Do dnia 04.06.2018 Gameforge wybierze ze wszystkich dopuszczonych zgłoszeń, przede wszystkim uwzględniając kreatywność, maksymalnie 5 projektów, i do 06.06.2018 przekaże wyniki firmie Entwell ("preselekcja").
  • Do dnia 06.06.2018 Gameforge poinformuje zwycięzców preselekcji mailowo, wysyłając wiadomość na adres użyty w zgłoszeniu, zarówno o preselekcji, jak i o głównym zwycięzcy, gdy tylko Entwell przekaże firmie Gameforge decyzję o implementacji ("powiadomienie"). Ponadto, w ramach uznania dla zwycięzców preselekcji, głównego zwycięzcy i wykonanej przez nich pracy, Gameforge może ogłosić na własnych stronach internetowych oraz na stronach prowadzonych przez Gameforge w mediach społecznościowych (łącznie nazywanych "stronami Gameforge") nazwy postaci zwycięzców ("ogłoszenie").
  • Każdy zwycięzca preselekcji otrzyma kupon o wartości 100 euro, a także (w razie implementacji) przedmiot w sklepie. Zwycięzcy preselekcji otrzymają kupony do dnia 06.06.2018 pocztą elektroniczną na adres mailowy użyty w zgłoszeniu; przedmiot w sklepie zostanie dodany do kont zwycięzców preselekcji w ciągu 14 dni od implementacji. Główna wygrana to ponadto implementacja.
  • Wypłata gotówki i/oraz wypłata równowartości nagród w postaci nagród rzeczowych lub też wymiana i/lub przekazanie nagród osobom trzecim są wykluczone.
  (2)Prace wybrane na etapie preselekcji Entwell rozpatrzy w ciągu czterech tygodni, a jeśli dany projekt okaże się możliwy do zrealizowania, Entwell może, według własnego uznania, globalnie implementować wersję projektu do gry NosTale w postaci wirtualnego "przedmiotu w sklepie" ("implementacja"). Prawo do implementacji jednak nie przysługuje. Ponadto Gameforge i Entwell zastrzegają prawo do cofnięcia lub dopasowania implementacji według własnego uznania, w dowolnym czasie, bez konieczności osobnego informowania lub uzyskania zgody.

  (3)"Zwycięzcy preselekcji" to uczestnicy, których projekty trafią do preselekcji. "Główny zwycięzca" to uczestnik, który jest autorem projektu wybranego przez Entwell do implementacji. Wstąpienie na drogę prawną w związku z wyłonieniem zwycięzców preselekcji i głównego zwycięzcy jest wykluczone.

  3. Prawa użytkowania

  • Dla celów prezentacji projektów na stronach Gameforge, uczestnik nieodpłatnie przyznaje firmie Gameforge nieograniczone czasowo i przestrzennie, niewyłączne prawo korzystania z danego projektu; dotyczy to także prawa edytowania i powielania, jak i prawa publicznego udostępniania nadesłanego projektu i przyznawania dalszych praw korzystania z projektu osobom trzecim, o ile będzie to konieczne ("korzystanie przez Gameforge"). Uczestnik akceptuje, że nazwa postaci podana w nadesłanym zgłoszeniu jest wystarczająca jako określenie jego autorstwa w ramach korzystania przez Gameforge.
  • Poza tym Gameforge ma prawo przekazać projekty firmie Entwell w ramach preselekcji i do celów ewentualnej implementacji ("korzystanie przez Entwell"). Dla celów korzystania przez Entwell, uczestnik nieodpłatnie przyznaje firmom Gameforge i Entwell nieograniczone czasowo i przestrzennie, niewyłączne prawo korzystania z danego projektu; dotyczy to także prawa edytowania i powielania, jak i prawa publicznego udostępniania nadesłanego projektu i przyznawania dalszych praw korzystania z projektu osobom trzecim, o ile będzie to konieczne dla korzystania przez Entwell. W razie implementacji, która może poprzedzić opracowanie danego projektu, powstaje wprawdzie niezależne dzieło, jednak ze względu na techniczną specyfikę gry online NosTale, takiej implementacji nie można przypisać autorowi projektu źródłowego. Główny zwycięzca akceptuje więc, że w takim przypadku odpowiednie odniesienie będzie pominięte.
  4. Ochrona danych

  Gameforge będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe podawane przez uczestników wyłącznie w celach wymienionych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa, szczególnie w celu wyłonienia zwycięzców preselekcji i wysłania nagrody, przestrzegając przy tym przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. W kwestiach dotyczących danych osobowych uczestnicy mogą w każdej chwili skontaktować się z pełnomocnikiem ds. danych osobowych pod adresem podanym powyżej lub mailowo, wysyłając wiadomość na datenschutz@gameforge.com

  5. Odpowiedzialność

  Firma Gameforge, jej organy, pracownicy i osoby wykonujące zobowiązania firmy ponoszą odpowiedzialność, niezależnie od powodu prawnego, wyłącznie za działania umyślne i rażące niedbalstwo, natomiast przy lekkim niedbalstwie ponoszą odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, z ograniczeniem do możliwych do przewidzenia szkód, o ile nie zaprzeczają one niebezwzględnie obowiązującym przepisom zastosowanego prawa. Powyższe ograniczenia nie obowiązują w przypadku spowodowania zagrożenia dla życia, uszkodzenia ciała lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu.

  6. Postanowienia końcowe

  • Poprzez nadesłanie pracy uczestnik akceptuje niniejsze Warunki Uczestnictwa. Oprócz Warunków Uczestnictwa obowiązują także Ogólne Warunki Użytkowania oraz Zasady Gry (wspólnie "reguły").
  • W przypadku nieważności poszczególnych postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa pozostałe postanowienia nie tracą mocy prawnej. Nieskuteczne postanowienie jest zastępowane odnośnym uregulowaniem prawnym.
  (2)W przypadku naruszenia reguł przez uczestnika prawo do uczestnictwa – również po zakończeniu czasu trwania konkursu – może zostać cofnięte. Jeśli w myśl powyższego zdania zostanie cofnięte prawo do uczestnictwa zwycięzcy preselekcji, wówczas wygasa jego prawo do wygranej, zaś Gameforge może wyznaczyć innego uczestnika w miejsce danego zwycięzcy preselekcji.

  (3)Gameforge zastrzega sobie ponadto prawo przedwczesnego zakończenia konkursu przed końcem czasu trwania konkursu, jeśli z przyczyn technicznych lub prawnych jego prawidłowe przeprowadzenie nie będzie możliwe.
 • Witajcie! Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za wspaniałe prace. Czas na ogłoszenie 5 zwycięzców, których grafiki zostaną przekazane do producenta gry firmy Entwell (klikając na nick, można zobaczyć pracę): Gratulujemy! Skontaktowaliśmy się z Wami poprzez e-mail w sprawie nagrody. Tylko jedna praca zostanie wybrana przez producenta w celu wprowadzenia do gry (ogłosimy to odrębnie). Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i do zobaczenia przy kolejnym konkursie graficznym! Wasz Zespół NosTale
  Community Manager
  GAMEFORGE

Directory

 1. Konkurs
  1. Co trzeba zrobić?
  2. Co można wygrać?
 2. Warunki Uczestnictwa